Algemene voorwaarden

U-Boss Nautique is de kleinschalige en gespecialiseerde uitzendspecialist die al jaren prominent aanwezig is in de binnenvaart. U-Boss Nautique is gevestigd in Utrecht en is landelijk actief in de binnenvaart. Wij hebben werk in diverse takken dat uiteenloopt van tankervaart tot passagiersvaart.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (schriftelijke en/of mondelinge) aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten door of met de Uitzendonderneming gesloten, waarop de Uitzendonderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers, alsmede de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de Uitzendonderneming en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele inkoop- of andere (leverings)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverkort van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen
 5. Deze algemene voorwaarden zijn per 1 januari 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 78223059

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid U-Boss Nautique B.V., de onderneming die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf en op basis van een overeenkomst van Opdracht bij haar in dienst zijnde uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers, teneinde die uitzendkrachten voor die opdrachtgevers arbeid te laten verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgevers. Hierbij geldt dat tussen de opdrachtgevers en uitzendkrachten geen arbeidsovereenkomst bestaat of ontstaat. Evenmin is sprake van een fictieve dienstbetrekking tussen de uitzendkrachten en de opdrachtgevers zoals bedoeld in art. 2 tot en met 4 van de Wet op de loonbelasting 1964.
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met de Uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde (opdrachtgever).
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn beroep of bedrijf en op basis van de in lid 4 bedoelde Opdracht(overeenkomst) Uitzendkrachten van de Uitzendonderneming inleent, teneinde deze Uitzendkrachten arbeid voor hem te laten verrichten, zulks onder zijn toezicht en leiding. Onder het begrip Opdrachtgever worden tevens begrepen de aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen die door/via de Opdrachtgever in contact komen met (aspirant )Uitzendkrachten die aan de Opdrachtgever zijn voorgesteld door de Uitzendonderneming. Onder het begrip ‘gelieerde ondernemingen’ in de vorige volzin wordt verstaan:
 4. rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep verbonden zijn als bedoeld in artikel 2:24b BW;
 5. rechtspersonen die dochtermaatschappij van de Opdrachtgever zijn als bedoeld in artikel 2:24a BW, alsmede vice versa.

 

 1. Opdracht(overeenkomst): de overeenkomst van Opdracht tussen de Opdrachtgever en de Uitzendonderneming zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele of meerdere Uitzendkracht(en) door de Uitzendonderneming aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door Terbeschikkingstelling van een vervangende Uitzendkracht – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief door de Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming. Er is reeds sprake van een Opdracht indien Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming verzoekt over te gaan tot werving en/of selectie van (een) Uitzendkracht(en).
 2. Terbeschikkingstelling: de situatie waarin de Uitzendkracht door de Uitzendonderneming ter uitvoering van een Opdracht feitelijk is uitgeleend aan de Opdrachtgever om voor de Opdrachtgever arbeid c.q. werkzaamheden te verrichten onder toezicht en leiding van die Opdrachtgever, zulks onder instandhouding van de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW niet zijnde een payrollovereenkomst tussen de Uitzendkracht en de Uitzendonderneming.
 3. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de Uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door de Uitzendonderneming aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 4. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds.
 5. Opdrachtgevertarief: Het door de Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
 6. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Uitzendkracht uitoefent. De aard en omvang van de inlenersbeloning bestaat uit de elementen zoals opgenomen in de geldende CAO voor Uitzendkrachten.
 7. Vakkrachtenregeling: De specifieke bepaling(en) in de bij de Opdrachtgever geldende CAO, die betrekking hebben op de beloning (als bedoeld in lid 9) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de Uitzendkracht bij de betreffende Opdrachtgever.

Artikel 3 De Opdracht en de terbeschikkingstelling Opdracht

Opdracht

 1. De Uitzendonderneming werft en selecteert de Uitzendkracht om die vervolgens aan een of meerdere opdrachtgevers, waaronder Opdrachtgever, ter beschikking te stellen, om vervolgens onder toezicht en leiding van de opdrachtgever aan wie de Uitzendkracht ter beschikking is gesteld werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever en Uitzendonderneming spreken af dat de Uitzendonderneming de volgende zelfstandige rechten heeft, zonder bemoeienis van Opdrachtgever:
 • voorafgaand aan de indiensttreding de Uitzendkracht te screenen en te toetsen of de Uitzendkracht voldoet aan de gestelde eisen;
 • de Uitzendkracht (eventueel in samenspraak met de leidinggevende van de Uitzendkracht bij Opdrachtgever) te beoordelen op diens functioneren;
 • de Uitzendkracht een schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing te geven dan wel andere disciplinaire maatregelen op te leggen;
 • haar personeelsbeleid zelfstandig te voeren, waarbij tevens geldt dat ziekmeldingen van de Uitzendkracht en verlofaanvragen bij de Uitzendonderneming dienen te worden ingediend door de Uitzendkracht en de Uitzendonderneming daarvoor in overleg met Opdrachtgever toestemming dient te verlenen;
 • de begeleiding van de Uitzendkracht tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid te verzorgen alsmede de re-integratie;
 • de Uitzendkracht op te leiden en bij te scholen in het kader van de duurzame inzetbaarheid van de Uitzendkracht. Echter ook in het kader van de scholingsverplichting als formeel werkgever, en om de kans te vergroten de Uitzendkracht eventueel door te plaatsen bij andere opdrachtgevers.
 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten, levertijden, e.d. van de Uitzendonderneming zijn geheel vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. De Uitzendonderneming heeft het recht om binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding deze te herroepen.
 2. De Uitzendonderneming heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbesteding

c.q. offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits de Uitzendonderneming de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

 1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan:
 3. óf voor een vaste periode;
 4. óf voor een bepaalbare periode;
 5. óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
 6. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht

 1. Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.
 2. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien sprake is van een Uitzendbeding in de Uitzendovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de Uitzendkracht, bedraagt de opzegtermijn als bedoeld in lid 7.
 4. Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens (buitengerechtelijke) ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de Opdracht inroept omdat:
 • één van de partijen in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Opdracht(overeenkomst) te voldoen,
 • één van de partijen in staat van faillissement is verklaard dan wel een verzoek daartoe is ingediend,
 • aan één van de partijen surséance van betaling is verleend dan wel anderszins de onderneming staakt. Indien de Uitzendonderneming van dit recht gebruik maakt, dan laat dit onverlet het recht van de Uitzendonderneming volledige schadevergoeding te vorderen van de

 

 • Opdrachtgever, inclusief alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand;
 • de andere partij geliquideerd is.
 1. Indien de Uitzendonderneming de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Uitzendonderneming voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van de Uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 2. Indien tussen de Uitzendkracht en de Uitzendonderneming het Uitzendbeding geldt, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de Uitzendonderneming bevestigen.
 3. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de Uitzendonderneming de Uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de Uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. De Uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.
 4. Indien de Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht eindigt, terwijl de Opdracht nog niet is geëindigd, zal de Uitzendonderneming zich inspannen om zo spoedig mogelijk in vervanging van de Uitzendkracht te voorzien. Indien en voor zover de Uitzendkracht wordt vervangen door een andere Uitzendkracht wordt het uurloon van de Uitzendkracht en daarmee het Opdrachtgeverstarief opnieuw bepaald.

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

 1. De Uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Uitzendkracht door een andere Uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 2. De Uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien de Uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 3. Het staat de Uitzendonderneming vrij om de Uitzendkracht zonder toestemming van de Opdrachtgever aan een of meerdere andere opdrachtgevers ter beschikking te stellen om onder toezicht en leiding van die andere opdrachtgever(s) werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 5 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht verstaan:
 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door de Opdrachtgever met de Uitzendkracht;
 • het laten ter beschikking stellen van de betreffende Uitzendkracht aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitzendkracht met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW)
 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Uitzendkracht tevens verstaan:
 • de aspirant-Uitzendkracht die bij de Uitzendonderneming is ingeschreven;
 • de (aspirant-)Uitzendkracht die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;
 • de Uitzendkracht wiens Terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is beëindigd.
 1. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
 2. De Opdrachtgever brengt de Uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
 3. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan indien en voor zover de Uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de Uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de Opdrachtgever de Opdracht met de Uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
 4. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 3 t/m 5 bepaalde na aanvang van de Terbeschikkingstelling, een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming de volgende vergoeding verschuldigd:
 • indien de arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aanvangt vóórdat de Terbeschikkingstelling 400 gewerkte uren heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 20% van het laatstelijk geldende Opdrachtgevertarief voor de betrokken Uitzendkracht over een periode van 1040 gewerkte uren;
 • indien de arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aanvangt nadat de Terbeschikkingstelling 400 gewerkte uren heeft geduurd maar vóórdat de Terbeschikkingstelling 760 gewerkte uren heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 15% van het laatstelijk geldende Opdrachtgevertarief voor de betrokken Uitzendkracht over een periode van 1040 gewerkte uren;
 • indien de arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aanvangt nadat de Terbeschikkingstelling 760 gewerkte uren heeft geduurd, maar vóórdat de Terbeschikkingstelling 1080 gewerkte uren heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 10% van het laatstelijk geldende Opdrachtgevertarief voor de betrokken Uitzendkracht over een periode van 1040 gewerkte uren; Onder “gewerkte uren” wordt in dit artikel verstaan: uren waarvoor de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht.

 

De Opdrachtgever is de bij dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de Uitzendkracht binnen drie maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert, of indien de Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen drie maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.

 1. Indien een Uitzendkracht door tussenkomst van de Uitzendonderneming aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever met die Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het Opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken Uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1040 gewerkte uren, indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de Uitzendonderneming in contact is gekomen met de Uitzendkracht. Ook indien de Uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert of indien de Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.
 2. Indiende Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Uitzendkracht tijdens een Opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de Opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens Opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de Opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die de Uitzendonderneming hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het Opdrachtgevertarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de Opdrachtgever de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
 3. Indien de Opdrachtgever met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een Opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de Opdrachtgever gehouden het overeengekomen Opdrachtgevertarief voor de betreffende Uitzendkracht voor de resterende duur van de Opdracht te voldoen. Daarnaast dient de Opdrachtgever de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
 4. Het Opdrachtgevertarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de Opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week. Indien de Opdrachtgever en de Uitzendonderneming nog geen overeenstemming hadden bereikt over het Opdrachtgeverstarief, dan is de Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming een vergoeding ineens verschuldigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, van € 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro) exclusief BTW.
 5. De Opdrachtgever dient te allen tijde een eventueel toepasselijk non-concurrentiebeding (daaronder tevens begrepen het relatiebeding) in de arbeidsovereenkomst tussen de Uitzendkracht en de Uitzendonderneming volledig te respecteren. Op verzoek zal de Uitzendonderneming de Opdrachtgever informeren omtrent de inhoud van voornoemd non- concurrentiebeding en/of relatiebeding. Slechts nadat de vergoeding als genoemd in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden aan de Uitzendonderneming is voldaan, zal de

 

Uitzendonderneming ontheffing verlenen van het non-concurrentiebeding en/relatiebeding, doch alleen jegens de Opdrachtgever. Dit alles voor zover artikel 9a Waadi daar niet aan in de weg staat.

 1. Het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van dit artikel 5.

Artikel 6 Opschortingsrecht

 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
 2. Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Uitzendkracht of de Uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan de Uitzendonderneming het Opdrachtgevertarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

 

Artikel 7 Werkprocedure

 1. De Opdrachtgever verstrekt de Uitzendonderneming voor aanvang van de Opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. De Uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende Uitzendkrachten, welke Uitzendkrachten zij

aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Uitzendkracht af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde Uitzendkracht geen doorgang vindt.

 1. De Uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de Opdrachtgever en de Uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht.
 2. De Uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de Uitzendonderneming indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendonderneming bij de selectie.

 

Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht bij de Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

 

 1. Vakantie en verlof van de Uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.
 2. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij wordt aangemerkt als werkgever in de zin van de Arbeidstijdenwet. De Opdrachtgever staat er derhalve voor in dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane arbeidstijden en de overeengekomen arbeidsduur niet overschrijdt. De arbeids- en rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien voor de Opdracht specifieke scholing en/of instructies vereist zijn, dan worden deze uren als gewerkte uren in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.
 4. Als de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, is hij gehouden alle directe en indirecte schade die de Uitzendonderneming als gevolg daarvan lijdt te vergoeden en de Uitzendonderneming in voorkomend geval te vrijwaren.

 

Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

 1. De Opdrachtgever dient de Uitzendonderneming bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de Uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de Opdrachtgever de Uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.
 2. Indien de Opdrachtgever nalaat om de Uitzendonderneming tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de Uitzendonderneming het Opdrachtgevertarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 10 Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de Opdrachtgever.
 2. Op grond van CAO dient Uitzendonderneming met de Uitzendkracht overeen te komen dat de inlenersbeloning wordt toegepast vanaf de aanvang van de werkzaamheden van de Uitzendkracht bij de opdrachtgever (inlener). Op grond van de toepasselijke CAO geldt dat de inlenersbeloning is samengesteld uit:

 

 1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week / maand / jaar / periode;
 3. toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst. Vanaf 2 september 2019 vallen hieronder ook toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
 4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de inlener bepaald;
 5. kostenvergoedingen (voor zover Uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen;
 6. reiskosten, pensioenkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie;
 7. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de inlener bepaald.

Opdrachtgever          verklaart dat de door haar verstrekte informatie van deze opdrachtovereenkomst (inclusief de bijlagen) alsmede nader verstrekte informatie aan

 

Uitzendonderneming, waaronder doch niet uitsluitend ten aanzien van de toepasselijke inlenersbeloning, zoals in dit artikel bedoeld, volledig en juist is.

 1. Als bij de Opdrachtgever een regeling van toepassing is die voorziet in een vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk, dan dient Opdrachtgever de Uitzendonderneming hierover te informeren en is Uitzendonderneming vanaf 30 december 2019 verplicht om deze regeling voor vergoeding van reisuren of reistijd ook toe te passen op de flexwerker. Wanneer de reisuren of reistijd van de Uitzendkracht reeds als gewerkte uren worden aangemerkt, dan is de regeling bij de Opdrachtgever voor reisuren of reistijd niet van toepassing. Zowel de Inlenersbeloning alsmede de vergoeding van reisuren en reistijd, indien en voor zover aanwezig bij Opdrachtgever, worden doorbelast aan de Opdrachtgever in het Opdrachtgeverstarief.
 2. De Opdrachtgever stelt de Uitzendonderneming tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Indien de Opdrachtgever de voornoemde verplichting niet naleeft, komt dit geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtgever jegens de Uitzendonderneming schadeplichtig.
 3. De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 4. Het door de Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop de Uitzendonderneming op grond van de Opdracht aanspraak heeft en wordt altijd ten minste berekend over de door de Uitzendkracht werkelijk gewerkte uren.
 5. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk door de Uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever onverwijld aan de Uitzendonderneming de juiste functieomschrijving verschaffen. Indien vervolgens naar het oordeel van de Uitzendonderneming de Uitzendkracht niet kwalificeert voor die andere functie, dan is de Uitzendonderneming gerechtigd de Terbeschikkingstelling te beëindigen en in vervanging te voorzien. Voorts zal de Uitzendonderneming de beloning van de (vervangende) Uitzendkracht aan de hand van de nieuwe functieomschrijving (opnieuw) vaststellen. Het Opdrachtgeverstarief wordt dienovereenkomstig aangepast. Het gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief is verschuldigd vanaf het moment dat de Uitzendkracht aanspraak heeft op de aangepaste beloning.
 6. Wijziging van functie en/of substantiële wijzigingen in het takenpakket van de Uitzendkracht door de Opdrachtgever, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming van de Uitzendonderneming. Indien de Uitzendonderneming daartoe toestemming geeft, wordt in voorkomend geval de beloning opnieuw vastgesteld aan de hand van de functieomschrijving en de overige inlichtingen die de Opdrachtgever ter zake dient te verstrekken. Het Opdrachtgeverstarief wordt dienovereenkomstig gewijzigd. De Opdrachtgever is dat tarief vanaf de uitoefening van de nieuwe functie aan de Uitzendonderneming verschuldigd.
 7. De functie en/of inschaling kan tijdens de Opdracht worden gewijzigd, indien de Uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de Inlenersbeloning. Indien als gevolg hiervan sprake is van een hogere beloning, corrigeert de Uitzendonderneming het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Het gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief is verschuldigd vanaf het moment dat de Uitzendkracht aanspraak heeft op de aangepaste beloning.
 8. De Uitzendonderneming past de Inlenersbeloning toe, indien zij daar op grond van de wet en of de toepasselijke CAO toe gehouden is, dan wel indien dit met de Uitzendkracht en/of de Opdrachtgever overeengekomen werd. De Opdrachtgever dient de Uitzendonderneming

 

tijdig te voorzien van volledige informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen (waaronder ook eventueel kosten woon-werkverkeer van de Uitzendkracht) van de Inlenersbeloning meegenomen. Indien de Inlenersbeloning na de eerste dag van de Terbeschikkingstelling wordt toegepast, wordt het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig gewijzigd.

 1. De Uitzendonderneming is voorts gerechtigd het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen, indien de kosten voor de Uitzendkracht stijgen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving (waaronder fiscale en sociale wet- en regelgeving), wijzigingen van de CAO of de daarbij vastgestelde lonen, wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende CAO of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarin vastgestelde lonen, (periodieke) loonsverhogingen, (eenmalig) verplichte uitkeringen e.d.
 2. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of (feest)dagen en/of verschoven uren worden beloond conform de toepasselijke CAO of, indien van toepassing, de Inlenersbeloning. Dit wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

 

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De Opdrachtgever kan de Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de Uitzendonderneming en de Uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de Uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de Uitzendonderneming en de Uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 6. De Uitzendonderneming is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de Uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Uitzendkracht.
 7. De Uitzendonderneming is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart de Uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de Uitzendonderneming als werkgever van de Uitzendkracht - direct of indirect - terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 9. De Opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de Uitzendonderneming verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden

 

 1. De Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht en de Uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij voor de Arbeidsomstandighedenwet kwalificeert als werkgever van de Uitzendkracht. Tevens verklaart de Opdrachtgever bekend te zijn met de zorgverplichting voor (ingeleend) personeel ex artikel 7:658 BW. Op grond van het eerste lid van dit wetsartikel is de Opdrachtgever verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen goed in te richten en te onderhouden. Ook dient hij voor het verrichten van de arbeid maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven. De Opdrachtgever dient een en ander te doen in zoverre als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat (ingeleend) personeel schade lijdt.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Uitzendkracht en aan de Uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. De Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 4. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert de Uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht vergoeden - en de Uitzendonderneming vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of de Uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 7. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de Uitzendonderneming verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de Uitzendonderneming, inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de Uitzendonderneming zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet dat de Uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals een eis tot nakoming of het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit lid is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

 

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht of opzet en/of bewuste roekeloosheid door de Uitzendonderneming of diens bedrijfsleiding, is de Uitzendonderneming nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit:
 • het ter beschikking stellen van (een) Uitzendkracht(en);
 • het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van een Uitzendkracht, de Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Uitzendkracht;
 • het eenzijdig beëindigen c.q. ontbinden van de opdracht door Opdrachtnemer of Opdrachtgever.
 1. Elk eventueel recht op schadevergoeding vervalt indien de Opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend, waarbij de bewijslast ter zake bij de Opdrachtgever ligt.
 2. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van de Uitzendonderneming voor directe schade te allen tijde beperkt tot 25% van het door de Uitzendonderneming gefactureerde bedrag over de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis en voor zover dat gedekt wordt door de verzekering van de Uitzendonderneming.
 3. Aansprakelijkheid van de Uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Uitzendonderneming voor alle vorderingen van Uitzendkrachten en/of derden welke mogen voortvloeien uit het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.
 5. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende aansprakelijkheidsverzekering ter dekking van alle aansprakelijkheden en vrijwaringen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden. Op verzoek van de Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een schriftelijk bewijs van de verzekering.
 6. De Uitzendonderneming heeft te allen tijde het recht, voor zover mogelijk, eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de Uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
 7. De Uitzendonderneming zal ingevolge de inlenersaansprakelijkheid, desgewenst een G- rekening ter beschikking stellen.
 8. Indien de Uitzendonderneming wordt geconfronteerd met fiscale en/of sociaalzekerheidsrechtelijke naheffingen en/of boetes die het gevolg zijn van handelen en/of nalaten door de Opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig geven van informatie, dan komen in afwijking van lid 8 deze naheffingen en/of boetes volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze opdrachtovereenkomst Uitzendonderneming altijd tijdig schriftelijk te informeren, indien wijzigingen optreden in de componenten zoals genoemd onder de inlenersbeloning. Indien Opdrachtgever Uitzendonderneming niet, niet tijdig, niet volledig dan wel incorrect informeert over de inlenersbeloning dan wel de functie van de flexwerker, vrijwaart Opdrachtgever Uitzendonderneming tegen en is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor elke aanspraak, vordering van of eis van dan wel door derden (waaronder doch niet uitsluitend de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en/of de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), Stichting Pensioenfondsen voor Personeelsdiensten (StiPP),

 

Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), individuele uitzendkrachten en Vakbonden en andere derden).

Artikel 14 Opdrachtgevertarief

 1. Het door de Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming verschuldigde Opdrachtgevertarief wordt berekend over de uren waarop de Uitzendonderneming op grond van de Opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de Uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgevertarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de Uitzendonderneming verschuldigd is aan de Uitzendkracht. Over het Opdrachtgevertarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
 2. De Uitzendonderneming is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgevertarief tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 • als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 1. Indien de Opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgevertarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Iedere aanpassing van het Opdrachtgevertarief wordt door de Uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning en/of het Opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is de Uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen. De Uitzendonderneming kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de Uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 15 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

 1. Indien:
 • de Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:
 • ingevolge de Opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgesteld dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd,

 

is de Opdrachtgever ten minste gehouden aan de Uitzendonderneming per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Uitzendonderneming.

 

Artikel 16 Facturatie

 

 1. Alle door de Uitzendonderneming vermelde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Voor de inzet van een Uitzendkracht is de Opdrachtgever de Uitzendonderneming voor ieder aangevangen uur een in de overeenkomst vastgesteld uurtarief verschuldigd. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De Uitzendonderneming heeft het recht de tarieven eenmaal per kalenderjaar te wijzigen.
 4. Facturatie aan de Opdrachtgever vindt wekelijks achteraf plaats, tenzij anders overeengekomen.
 5. De facturen zijn gebaseerd op ten minste het aantal door de Uitzendkracht gewerkte uren, vermenigvuldigd met het Opdrachtgeverstarief en in voorkomend geval verhoogd met toeslagen en kostenvergoedingen en vermeerderd met BTW.
 6. Ten bewijze van de gewerkte uren wordt gebruik gemaakt van door de Opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes. De Opdrachtgever en Uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/ of automatiseringssysteem of middels door of voor de Opdrachtgever opgestelde overzichten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht zoals naam, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatige uren, ploegenuren en overige uren, de eventuele toeslagen en werkelijk gemaakte onkosten volledig en correct worden vermeld. De Opdrachtgever stelt de Uitzendkracht in de gelegenheid de tijdsverantwoording te controleren. Indien de uitzendkracht de tijdsverantwoording betwist, is de Uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen conform de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Niet gewerkte uren als gevolg van omstandigheden aan de zijde van de Opdrachtgever gelegen, worden in rekening gebracht, tenzij het gevallen van verplichte bedrijfssluiting of ernstige calamiteiten betreft.
 7. Indien de Opdrachtgever de werkbriefjes niet voor akkoord kan of wenst te tekenen, is de Uitzendonderneming gerechtigd het aantal gewerkte uren vast te stellen op basis van de aan haar bekende feiten en omstandigheden.
 8. Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende factuur – zonder enige verrekening, korting of inhouding – plaats te vinden. Alleen rechtstreekse betaling aan de Uitzendonderneming respectievelijk de G-rekening werkt bevrijdend.
 9. De betalingstermijn zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel is een fatale termijn. De Opdrachtgever is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever over het verschuldigde per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt gezien, een vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend of de wettelijke handelsrente, indien de laatstgenoemde hoger mocht uitvallen, alsmede is de Uitzendonderneming bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen.
 10. Voor rekening van de Opdrachtgever komen alle door de Uitzendonderneming gemaakte kosten in verband met het verkrijgen van voldoening in of buiten rechte, welke kosten forfaitair worden vastgesteld op 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 2.500,00, onverminderd het recht van de Uitzendonderneming de werkelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.
 11. Bezwaren tegen (de hoogte van) de facturen dienen binnen 5 dagen na dagtekening van de facturen schriftelijk aan de Uitzendonderneming te worden gericht, op straffe van verval van dit recht. Reclames als voornoemd schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 12. Betalingen door de Opdrachtgever dienen eerst ter voldoening van alle verschuldigde (vertraging)rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan,

 

ongeacht of de Opdrachtgever aangeeft dat betaling betrekking heeft op een bepaalde factuur.

 1. Ter keuze van de Uitzendonderneming kan de overeenkomst - in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden - zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Uitzendonderneming bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de Uitzendonderneming het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
 3. De Opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening ter zake eventuele tegenvorderingen die hij op de Uitzendonderneming zou hebben c.q. krijgen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 4. De Uitzendonderneming heeft het recht om vooraf zekerheid te vragen, alvorens een aanvang te nemen met het uitlenen van personeel.
 5. Indien de Opdrachtgever hierom verzoekt, stelt de Uitzendonderneming een zogenoemde G- rekening ter beschikking waarop de Opdrachtgever een tevoren overeengekomen deel van de factuur mag betalen. Betalingen op deze G-rekening beperken een eventuele fiscale aansprakelijkheid van de Opdrachtgever indien de Uitzendonderneming niet aan de verplichtingen die betrekking hebben op de salarissen van haar Uitzendkrachten voor de werkzaamheden bij de Opdrachtgever kan voldoen jegens de Belastingdienst.
 6. Rechtstreekse storting van een deel van de factuur door de Opdrachtgever bij de Belastingdienst wordt niet geaccepteerd.

Artikel 17 Informatieplicht Opdrachtgever

 1. Teneinde de Uitzendonderneming in staat te stellen een voor de arbeid gekwalificeerde Uitzendkracht te werven/selecteren, alsmede de Uitzendkracht correct te belonen en te informeren, dient de Opdrachtgever, in ieder geval, doch niet uitsluitend, voor het sluiten van de Opdrachtovereenkomst, de navolgende informatie aan de Uitzendonderneming te verstrekken, al dan niet na overleg met de Uitzendonderneming:
 • de CAO die de Opdrachtgever bij zijn arbeidsovereenkomsten in acht moet nemen, alsmede (bij gebreke van een CAO of in aanvulling daarop) bij de Opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaardelijke regelingen die voor de arbeidsverhouding tussen de Uitzendonderneming en de Uitzendkracht relevant zijn;
 • eventueel op grond van die CAO toe te passen Vakkrachtenregeling;
 • de toepasselijke Inlenersbeloning, waaronder ook of een reisuren en reistijdvergoeding geldt ex artikel 10 lid 3 van deze algemene voorwaarden;
 • functiebeschrijving, de aard van de werkzaamheden en de functie-eisen, waaronder de vereiste mate van zelfstandigheid;
 • arbeidsduur (aantal door de Uitzendkracht te werken uren per tijdseenheid);
 • vereiste (beroeps)kwalificaties;
 • arbeids- en rusttijden;
 • beoogde looptijd van de Opdracht;
 • arbeidsomstandigheden;
 • mogelijk aanwezige veiligheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan;
 • veiligheidsvoorschriften;
 • kwaliteits- en hygiëneregelingen;
 • de normale arbeidsduur binnen de onderneming van de Opdrachtgever;
 • eventuele verplichte vrije dagen, collectieve vakanties en bedrijfssluitingen;
 • eventuele binnen de onderneming van de Opdrachtgever geldende arbeidsreglementen en/of gedragsregels en/of andere voor de Uitzendkracht relevante regels.
 1. Indien de Uitzendonderneming een ten behoeve van de informatieverstrekking ontwikkeld formulier hanteert, is de Opdrachtgever gehouden dit formulier te gebruiken en verklaart Opdrachtgever hiermee dat hetgeen op het formulier is vermeld correct is.
 2. Indien bepaalde gegevens nog niet beschikbaar zijn voor het sluiten van de Opdrachtovereenkomst, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de gegevens in elk geval zo tijdig zijn aangeleverd bij de Uitzendonderneming dat deze dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de Uitzendkracht.
 3. Indien en voor zover de Uitzendonderneming direct of indirect schade lijdt wegens onvolledige en/of onjuiste informatie van de zijde van de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren dan wel incorrecte van de informatie (over onder meer doch niet uitsluitend de inlenersbeloning en de functies), dan is de Opdrachtgever gehouden deze schade, met inbegrip van de alle daadwerkelijke kosten voor juridische bijstand, volledig aan de Uitzendonderneming te vergoeden. De Opdrachtgever zal de Uitzendonderneming in voorkomend geval dienaangaande vrijwaren.

 

 

Artikel 18 Privacy en datalek

 1. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Opdrachtgever zal alle redelijke instructies van de Uitzendonderneming opvolgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 2. Opdrachtgever zal te allen tijde op eerste verzoek van de Uitzendonderneming de door Uitzendonderneming ter beschikking gestelde persoonsgegevens ter hand stellen.
 3. Opdrachtgever zal de Uitzendonderneming, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen ingevolge de AVG.
 4. Opdrachtgever stelt de Uitzendonderneming te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG.
 5. Op alle informatie en/of persoonsgegevens die de Opdrachtgever van de Uitzendonderneming ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. De geheimhoudingsplicht rust zowel op de Opdrachtgever zelf als personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal deze informatie en/of persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot natuurlijke personen herleidbaar.
 6. Indien sprake is van een datalek in de zin van de AVG spreken partijen met elkaar af dat onverwijld, binnen 24 uur na ontdekking, de datalek door Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming zal worden gemeld.
 7. Alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens zal Opdrachtgever als de verwerkingsverantwoordelijke, na het ontdekken van een mogelijk datalek, enige tijd mogen nemen voor nader onderzoek teneinde een onnodige melding te voorkomen. De termijn voor het melden begint te lopen op het moment dat de verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker op de hoogte raakt van een incident dat mogelijk onder de meldplicht datalekken valt. Partijen zullen ervoor zorg dragen dat zonder onnodige vertraging, en niet later dan 72 uur na de ontdekking, een melding worden gedaan aan de Autoriteit

 

Persoonsgegevens, tenzij op dat moment inmiddels uit onderzoek is gebleken dat het incident niet onder de meldplicht datalekken valt. Hierbij is het belangrijk dat partijen overleg met elkaar hebben gehad alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Indien melding wordt gedaan van de datalek door Opdrachtgever aan betrokkene, dient vooraf Uitzendonderneming worden geïnformeerd en overleg plaats te vinden. In de kennisgeving aan de betrokkene dient in ieder geval te worden vermeld:
 • de aard van de inbreuk,
 • de instanties waar de betrokkene meer informatie over de inbreuk kan krijgen (contactgegevens) en
 • de maatregelen die zijn aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

 

Artikel 19 Intellectuele en industriële eigendom

 1. De Uitzendonderneming zal de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever.
 2. Indien de Uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de Uitzendonderneming.
 3. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert de Uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.
 4. De Uitzendonderneming is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

 

Artikel 20 Geheimhouding

 1. De Uitzendonderneming en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. De Uitzendonderneming zal op verzoek van de Opdrachtgever de Uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert de Uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan de uitzendonderneming. De Uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

 

Artikel 21 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

 

 1. De Opdrachtgever is zich bewust van het bepaalde in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De Uitzendonderneming zal voor de Terbeschikkingstelling zorg dragen voor een afschrift van een voor de overeengekomen arbeid geldige vergunning en een afschrift van een geldig identiteitsbewijs in de zin van artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de Uitzendkracht. Aan de hand van dat document stelt de Opdrachtgever zelf de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het identiteitsbewijs op in zijn administratie alwaar het vijf jaren bewaard blijft.
 2. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij, evenals de Uitzendonderneming, werkgever is in de zin van de Wav en derhalve bij constatering van overtredingen van bepalingen van de Wav beboet zal worden op grond van de Wav.
 3. De Uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.

 

Artikel 22 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie, rechtstreekse betalingen en ter beschikking stellen van zaken aan de Uitzendkracht

 1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door de Uitzendonderneming worden meegewogen.
 2. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Uitzendonderneming niet toegestaan rechtstreeks betalingen te doen aan de Uitzendkracht, onder welke titel dan ook. Betalingen aan de Uitzendkracht bevrijden de Opdrachtgever geenszins van diens betalingsplicht jegens de Uitzendonderneming.
 3. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitzendonderneming niet toegestaan zaken aan de Uitzendkracht ter beschikking te stellen die ook privé gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld een auto of een mobiele telefoon).
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van voornoemde verplichtingen, dan dient de Opdrachtgever alle schade, daaronder begrepen een naheffingsaanslag loonheffing, alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand, aan de Uitzendonderneming te vergoeden en dient de Opdrachtgever de Uitzendonderneming in voorkomend geval te vrijwaren.

 

Artikel 23 Medezeggenschap

 1. De Opdrachtgever is gehouden om de Uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de Uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
 2. Indien de Uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de Opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

 

Artikel 24 Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee samenhangende Opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de Uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 25 Slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

MENU

Close

Vragen over je toekomstige carrière?

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Een (tijdelijke) baan met pit? Wij leggen graag de perfecte match!
magnifiercrosschevron-down